PKN
Protestantse gemeente te 's-Heer Hendrikskinderen
 
Beleidsplan 2016 - 2020 Beleidsplan 2016 - 2020

INHOUDSOPGAVE:

Hoofdstuk 1 : Inleiding
 
Hoofdstuk 2 : Profiel van de gemeente
 
Hoofdstuk 3 : Analyse en richtlijnen voor beleid
 
Hoofdstuk 4 : Beleidskeuzes voor de komende jaren
 
Hoofdstuk 5:  Conclusie en nawoord
 
1. INLEIDING
Het beleidsplan 2016-2020 borduurt bewust voort op het beleidsplan 2010-2015. Dit op grond van twee samenhangende overwegingen: 1. er is indertijd veel grondig bezinningswerk verzet, dat niet allemaal overgedaan hoeft te worden; 2. een beleidsplan is zinvol, maar moet niet zoveel gewicht krijgen dat de kerkgemeente op een vereniging met statuten gaat lijken. Wel is de situatie in sinds 2010 weer veranderd: het wegsmelten van de PKN (en andere kerken) is versneld doorgegaan en wordt sterk beseft. Ook onze gemeente voelt de druk van de vergrijzing weer sterker dan vijf jaar geleden. Deze verdere klimaatverandering is bij de herschrijving van het beleidsplan meegewogen.
 
In 2009 werd duidelijk dat m.b.t. bepaalde beleidspunten behoefte was aan een update of een verdere inhoudelijke uitwerking. Eén van de vragen was toen die naar de inhoudelijke opbouw van onze gemeente. Advies en begeleiding werden gevraagd aan een gemeenteadviseur van het regionaal dienstencentrum van de Protestantse kerk, mw. J. Steeneveld. Als uitgangspunt voor het nadenken over beleid introduceerde zij “Het Handboek gezonde gemeente” van Robert Warren. Hierin staat de kwaliteit van het gemeenteleven centraal en worden 7 kenmerken genoemd van een gezonde gemeente (in dit beleidsplan te vinden en nader besproken onder 3.).
 
Aan de hand van deze kenmerken heeft de kerkenraad een scan van onze gemeente gemaakt. Hetzelfde werd gedaan door gemeenteleden op de gemeenteavond op 24 maart 2009. Op grond van dit alles heeft de kerkenraad richtlijnen voor beleid uitgezet. Aan de hand daarvan hebben de verschillende werkgroepen in onze gemeente gesproken over hun beleid voor de komende jaren.
In 2015 hebben kerkenraad, verschillende werkgroepen en de gemeente in een gemeentevergadering zich afgevraagd hoe de vijf jaar eerder uitgezette lijnen door te trekken of, waar nodig, om te buigen.
 
In dit beleidsplan wordt eerst een profiel geschetst van de gemeente. Dan volgt een korte weergave van de gemeentescans uit 2009 met de daaruit toen afgeleide richtlijnen voor beleid. Vervolgens gaat het over de gedachten die e.e.a. in 2015 bij ons losmaakte. Tenslotte zal dat alles uitgewerkt worden naar de verschillende werkvelden in de gemeente.

2. PROFIEL VAN DE GEMEENTE
Geschiedenis:
Reeds vanaf de Middeleeuwen (12e/13e eeuw) is er een kerk in ’s Heer Hendrikskinderen. Na de Reformatie in Zuid-Beveland (1572-1577) duurde het tot 1646 voordat ’s Heer Hendrikskinderen een eigen predikant kon beroepen. Drie jaar later werd de gemeente in ’s Heer Hendrikskinderen volgens een synodaal besluit samengevoegd met die van de buurtschap Wissekerke. Zij beschikten toen samen over één predikant en twee kerkgebouwen. Het kerkje van Wissekerke dat op de plek van de begraafplaats aan de Oude Rijksweg stond, is in de loop van de 19e eeuw afgebroken. In 1805 moest ook de kerk in ’s Heer Hendrikskinderen afgebroken worden vanwege haar bouwvallige staat. Alleen een deel van de middeleeuwse toren bleef toen staan. Hier werd een nieuwe zaalkerk tegenaan gebouwd die in 1807 in gebruik werd genomen. Bovenop de toren kwam een achtkant (“De Peperbus”).
 
De Afscheiding van de Hervormde Kerk in 1834 in Nederland is niet aan ’s Heer Hendrikskinderen voorbijgegaan. Zo ontstond er in 1836 ook in Goes een groep afgescheidenen. Deze zou later opgaan in de Gereformeerde Kerk van Goes. Hiertoe behoorden tevens de afgescheidenen/gereformeerden uit ’s Heer Hendrikskinderen. In 2001 gingen de Hervormde Gemeenten van ’s Heer Hendrikskinderen, Goes en Kloetinge samen op weg met de Gereformeerde Kerk van Goes. Dit resulteerde erin dat op 29 februari 2008 Hervormden en Gereformeerden weer één gemeente werden onder de naam: Protestantse Gemeente te ’s Heer Hendrikskinderen.
 
Op een aantal terreinen (kerkblad, jeugdwerk, kringenwerk) wordt samengewerkt met de protestantse gemeenten in Goes en Kloetinge. Door deelname aan de Raad van Kerken te Goes e.o. wordt contact onderhouden met andere kerkgenootschappen in de buurt. In ’s Heer Hendrikskinderen zelf is er altijd maar één kerk geweest. Deze staat midden in het dorp en geeft met haar karakteristieke toren een eigen gezicht aan het dorp. Geloofsgenoten van andere gezindten gaan in de meeste gevallen naar Goes.
 
Context:
Het dorp ’s Heer Hendrikskinderen behoort tot de gemeente Goes. Het is één van de kleine poeldorpen die in de Middeleeuwen (tweede helft 12e eeuw / eerste helft 13e eeuw) op Zuid-Beveland ontstaan zijn. Van oudsher was ’s-Heer Hendrikskinderen een agrarisch dorp. Met name vanaf de zestiger jaren heeft het dorp zich uitgebreid en zijn er relatief veel koopwoningen bijgebouwd. Op 1 januari 2013 telde ’s Heer Hendrikskinderen 1371 inwoners verdeeld over ongeveer 500 woningen. Wat leeftijdsopbouw betreft, zijn de meeste inwoners tussen 45 en 65 jaar. Er wordt tot 2020 eerder een lichte daling dan een stijging van het aantal inwoners verwacht en een verdere verschuiving ten gunste van de boven-60-jarigen.
(Bron: Planbureau en Bibliotheek van Zeeland)
 
Qua voorzieningen heeft ’s Heer Hendrikskinderen een eigen peuterspeelzaal en een basisschool (De Poeljeugd) met ongeveer 85 leerlingen waar ook kinderen uit Goes-West naartoe gaan. De regio heeft te maken met krimp, waardoor het leerlingenaantal op peuterspeelzaal en basisschool terugloopt. Verder heeft het dorp een multifunctioneel dorpshuis waarin tal van activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden. Ook heeft ’s Heer Hendrikskinderen een actieve korfbalvereniging, een tennisvereniging, een schietvereniging en een toneelvereniging. Twee andere actieve verenigingen op het dorp zijn de Oranjevereniging en de Vereniging Dorpsbelangen. Een belangrijke dorpsactiviteit waaraan veel dorpsbewoners meewerken is de jaarlijkse rommelmarkt die door de plaatselijke Terre des Hommesvereniging georganiseerd wordt. Hiervoor stelt de kerk haar kerkgebouw en faciliteiten ter beschikking en wordt ieder jaar gecollecteerd. Verder zijn er vanuit de kerk goede contacten met de Poeljeugd. Eens in de twee jaar wordt er een dienst met de school georganiseerd. Daarnaast wordt er door de diaconie van onze gemeente samengewerkt met het Heer Hendrikshuis en de Vereniging Dorpsbelangen in de organisatie van een maaltijdproject: “‘s Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel”. Incidentele contacten zijn er met de toneelvereniging en een kunstenaar op het dorp geweest rondom bepaalde activiteiten of projecten.
 
Opbouw van de gemeente    
Eind 2015 telt de Protestantse gemeente te ’s Heer Hendrikskinderen ongeveer 400 leden (waarvan ongeveer 160 belijdende leden) verdeeld over ruim 200 huishoudens. Qua leeftijdsopbouw ziet de gemeente er als volgt uit:
 
  0 - 24 jaar:   20 %   waarvan 10 kinderen jonger  dan 10 jaar zijn
25 - 44 jaar:   11 %
45 - 64 jaar:   30 %   waarvan de groep onder de 55 jaar de grootste is (ruim 70)
65 jaar e.o.:   39 %
 
De 75-plussers zijn in onze gemeente zijn meer vertegenwoordigd dan vijf jaar geleden. Een duidelijke dip in de opbouw is er tussen 25 en 34 (slechts 13 leden).
Binnen de gemeente is een groep van 70 vrijwilligers actief. Het grootste deel van hen behoort tot de leeftijdsgroep 56 tot 65 jarigen. Veel mensen in de gemeente zijn bereid om een taak op zich te nemen maar het vinden van bestuurlijk kader kost meer moeite. 
 
Roeping
Staande in een brede kerkelijke traditie rekent de gemeente zich tot het midden van de Protestantse kerk in Nederland. Zij verstaat haar roeping als volgt:
 
We willen als gemeenschap dienstbaar zijn aan het evangelie, het Woord dat God zelf door de dienst van mensen spreekt tot heel de wereld.
– We willen een open en herkenbare christelijke gemeenschap zijn die zich gedragen weet door de Bijbelse boodschap van geloof en liefde, van hoop en nieuw leven, van uitzien naar Gods koninkrijk.
Wij beseffen dat deze boodschap heel verschillend beleefd en geïnterpreteerd kan worden. Openheid en wederzijds respect zijn belangrijke voorwaarden zowel voor het onderlinge geloofsgesprek als voor de (geloofs)communicatie met anderen.
– We willen in navolging van Jezus Christus betrokken en dienend aanwezig zijn in de wereld dichtbij (de gemeente en het dorp) en verder weg (wereld en samenleving) en zo meewerken aan een wereld van vrede en recht, aan heelheid van de schepping.
 
3. ANALYSE EN RICHTLIJNEN VOOR BELEID
In 2009 is er aan de hand van de volgende kenmerken door kerkenraad en door gemeenteleden een “gezondheidsscan” gemaakt van onze gemeente:
 
1. Zij is bezield door geloof;
2. Zij richt de blik naar buiten;
3. Zij vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons?
4. Zij ziet de kosten van verandering en groei onder ogen en wil die opbrengen;
5. Zij functioneert als een gemeenschap;
6. Zij schept ruimte voor iedereen;
7. Zij beperkt zich tot een paar taken en doet die goed.
 
In de beide scans tekende zich eenzelfde tendens af: De drie eerstgenoemde kenmerken worden in onze gemeente als minder ontwikkeld beschouwd dan de vier laatstgenoemde kenmerken. Het betreft de kenmerken die iets zeggen over het geloof van de gemeente.
 
Van daaruit werden in het vorige beleidsplan twee hoofdlijnen van beleid genoemd, waarover in de verschillende werkgroepen van de gemeente is gesproken:
1. Als gemeente trachten te groeien in geloof, door verdieping en door beter te leren communiceren over geloven en wat ons beweegt, zowel onderling als naar buiten toe.
2. Als gemeente de blik naar buiten richten (dorp en wijdere samenleving), doorgaand op een al ingezette lijn. Een aandachtsterrein was de communicatie naar buiten toe, waarbij o.a. gedacht werd aan het opzetten van een website.
 
In 2015 constateerden we verschillende dingen:
zowel de gezondheidsscan als de hoofdlijnen van het beleid behielden hun waarde; de laatste in de zin van blijvende aandachtspunten - zo is de website, die er inmiddels is, natuurlijk een doorlopend project;
de behoefte aan verdieping blijft leven in de gemeente. Gezocht moet worden naar vormen om daaraan tegemoet te komen: volwassenencatechese? andere gespreksgroepen, bijv. rond levensvragen als eenzaamheid, eindigheid?;
de vraag: ‘wat wil God hier en nu van ons?’ (punt 3 gezondheidsscan) en de bovengenoemde twee hoofdlijnen van beleid krijgen een nieuwe urgentie in het zicht van het versneld kleiner worden van de traditionele kerken; 
de activiteiten voor de jeugd worden zeer gewaardeerd, maar voor de catechese was in de afgelopen jaren weinig belangstelling; ‘verdieping’ zou ook kunnen betekenen dat jong en oud meer op elkaar betrokken worden – maar hoe? In elk geval betekent het dat gezocht moet blijven worden naar deuren die voor de jeugd opengezet kunnen worden naar de christelijke traditie 
 
4. BELEIDSKEUZES VOOR DE KOMENDE JAREN
EREDIENSTEN
De werkgroep constateert dat steeds meer mensen (zowel binnen als buiten de kerk) niet goed meer weten waarom en waartoe we de dingen doen zoals we ze doen in de liturgie. Daarbij denken we aan doop en avondmaal, de betekenis van de feesten en de voorbereidingstijd daarop, het gebruik van de verschillende gebeden. Dat betekent dat we daarover meer en steeds weer opnieuw moeten uitleggen en vertellen aan elkaar.
Dat kan op verschillende momenten en in verschillende vormen zowel naar binnen als naar buiten toe.  
Een ander aandachtspunt vanuit de werkgroep is om de gemeenteleden inhoudelijk te betrekken bij de diensten. Dit willen we verwezenlijken op de volgende manieren:
- De Werkgroep Eigen Dienst verzorgt meerdere keren per jaar een dienst.
- Jaarlijks is er een dienst in samenwerking met de jeugd.
- Ieder jaar is er een dienst in samenwerking met de school.
- De startzondag wordt georganiseerd in samenwerking met de kindernevendienst, jeugdkerk en de commissie eredienst.
- Gemeenteleden kunnen een voorbede noteren in het voorbeden boek. (Dit ligt onder de toren)
- Jaarlijks worden er nagesprekken georganiseerd n.a.v. de preek.
- 2 Keer per jaar is er een gemeenteavond. Tijdens deze avond is ook een keer aandacht voor de liturgie in de vieringen.
- 1 Keer per jaar is er een groothuisbezoek.
 
Beleidskeuzes voor de komende jaren:
*  Meer uitleg geven over de liturgie zowel intern als  
   extern.
* Gemeenteleden meer betrekken bij de inhoud van de   
   kerkdiensten

PASTORAAT
Als één van de sterke kanten van onze gemeente wordt genoemd het functioneren als gemeenschap waarin wordt omgezien naar elkaar en waarin ruimte is voor iedereen. Of dat ook echt zo ervaren wordt, is iets om oor en oog voor te houden. Er is een grote groep gemeenteleden waar weinig contact mee is, waarop soms dan ook weer geen prijs wordt gesteld.
Op pastoraal gebied gebeurt er het nodige om de gemeenschap te versterken. Er wordt huisbezoek aangeboden door bezoekmedewerkers, ouderlingen en predikant. Het streven is dat zij regelmatig overleggen in een Taakgroep Pastoraat, waarin ook aandacht is voor de toerusting.
Daarnaast is er één keer per jaar het groothuisbezoek waarvan de deelname de laatste jaren wel terugloopt. Te overwegen is op dit punt meer samen te werken met de gemeenten van Goes en Kloetinge.
Verder is er relatief veel aandacht voor ouderen in onze gemeente zoals de paas- en kerstattenties en bloemengroet met verjaardagen.
De Open Deurkring heeft een laagdrempelig karakter en ook dat is pastoraal van belang.
Ook de tweejaarlijkse vrijwilligersavond en het maandelijkse koffiedrinken na de dienst bevorderen het onderlinge contact en de gastvrijheid.
 
Beleidskeuzes voor de komende jaren:
*  Nadenken over een eventueel alternatief voor het 
   groothuisbezoek als een vorm om het onderlinge  
   geloofsgesprek te bevorderen.
*  Oor en oog blijven houden voor de “witte vlekken” en  
   “uithoeken” in het ledenbestand van de gemeente.
*  Experimenteren met een iets andere opzet van het pastoraat, in een Taakgroep  
    Pastoraat.
 
KERKRENTMEESTERS
Onderhoud kerkgebouw

Het meerjarenplan voor het groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk is grotendeels uitgevoerd.
Voor de komende jaren zal er wel regulier onderhoud moeten plaats vinden, maar groot onderhoud is de komende jaren niet te verwachten.
 
Financiële situatie
De algemene reserve is de laatste jaren afgenomen door het groot onderhoud aan de kerk.
Doordat ook de rente vermoedelijk steeds op een laag peil blijft is de opbrengst hiervan de komende jaren ook lager.
Ook door de vergrijzing van de gemeente en afname van leden van de kerk zal de vrijwillige bijdrage aan de kerk steeds verder afnemen.
Doordat de vaste kosten in de toekomst blijven stijgen en de inkomsten dalen zal de algemene reserve verder afnemen.
Voor de toekomst van de kerk in onze gemeente is dit een zorg waar we als gemeente alles aan moeten doen om dit getij te keren.
Samen als gemeente zullen wij hiervoor de komende jaren proberen een oplossing te vinden.
 
DIACONAAT
De bijbel inspireert mensen om te kiezen voor naastenliefde én gerechtigheid. Zo richt diaconaat zich in het bijzonder op mensen die lijden onder onrecht, armoede en gebrek, ziekte, discriminatie, oorlog en geweld, zowel dichtbij als wereldwijd.
Het terrein waarop de diaconie werkzaam is, kan onderverdeeld worden in drie gebieden:
 
1. Diaconaat en gemeente
- aandacht en zorg voor elkaar (o.a. bloemengroet, attenties voor ouderen, realisatie kerkradio)
- aankondigen en uitleg over diaconale collectedoelen en inzamelen van de gaven tijdens de kerkdienst
- voorbereiding en vaststellen collectedoelen en collecterooster voor het nieuwe jaar
 
2. Diaconaat en samenleving
- mede verantwoordelijkheid dragen voor regionale (diaconale) projecten waaronder bijvoorbeeld: voedselbank Goes, noodfonds Raad van Kerken, stichting Leergeld, noodopvang Leger des Heils. 
- ondersteuning van plaatselijke werkgroepen en activiteiten (Terre des Hommes, kindervakantieweek)
- opzetten van plaatselijke activiteiten zoals “’s Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel” in het Heer Hendrikhuis en maatschappelijk verantwoorde films laten zien in de kerk.
 
3. Werelddiaconaat
Rondom zending en werelddiaconaat werkt de Taakgroep Diaconie samen met de Zendingscommissie in onze gemeente. Activiteiten op dit gebied zijn:
- mede verantwoordelijkheid dragen voor wereldwijde projecten in het kader van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De uitvoering van deze projecten ligt in handen van Kerk in Actie.
- bieden van acute noodhulp in binnen- en buitenland  (extra collectes)
- mede ondersteunen van diaconaal project in de classis.
- verkoop zendingskalender door ZWO-commissie.
- diverse schrijfacties voor gevangenen
 
Momenteel vervult de diaconie haar dienst aan de samenleving en de wereld met name door het beschikbaar stellen van gelden aan projecten in binnen- en buitenland. In de komende jaren wil de Taakgroep Diaconie de gemeente meer bewustmaken van haar diaconale roeping en haar meer betrekken bij diaconale projecten.
 
Beleidskeuzes voor de komende jaren:
Voor de komende jaren kiest de Taakgroep Diaconie twee speerpunten van beleid:
*  het betrekken van de gemeente bij het project in
   Sandema (Ghana) d.m.v. diverse activiteiten
*  het opzetten van jeugddiaconaat i.s.m. de jeugdkerk.

Andere punten van beleid zijn:
* voortzetting maaltijdproject: ’s-Heer Hendrikskinderen  
   gaat aan tafel”
* meer samenwerking met de zendingscommissie
* meer gebruik maken van diverse  
  communicatiemiddelen om acties bekend te maken  
  zowel binnen als buiten de gemeente (sponsoracties 
  met jeugdkerk en/of school, flyers)
* organiseren van diaconale en/of zendingsdiensten
 
JEUGDWERK
Zoals eerder aangegeven zijn er qua leeftijdsopbouw in onze gemeente maar weinig kinderen jonger dan 5 jaar en is er een piek tussen 11 en 20 jaar. Dit is terug te zien in de deelname aan de activiteiten in het jeugdwerk.
Zo zijn er geen tot weinig kinderen die zondag gebruik maken van de crèche. De vraag komt naar voren of je dan wel crèche moet blijven aanbieden of dat je dit op aanvraag doet. Dat laatste werpt echter wel een drempel op waardoor ouders misschien wegblijven en gastkinderen voor een “dichte deur” staan. Daarom is er een principiële keuze gemaakt om de crèche te continueren.
 
De kindernevendienst heeft te maken met kinderen van uiteenlopende leeftijden. Omdat er te weinig kinderen zijn om een jongere en een oudere groep te creëren, is het soms moeilijk om iets aan te bieden wat álle kinderen aanspreekt. Ook dit is een punt van aandacht voor de komende jaren: Wat is een goede manier om zowel de jongere als de oudere kinderen aan te spreken?
Aan de kindernevendienst wordt inhoud gegeven op de volgende manieren:
- Iedere zondag is er voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kindernevendienst.
- Iedere zondag is er crèche voor de jongste kinderen. Dit wordt verzorgd door de leidster van de kindernevendienst. Tijdens bijzondere diensten wordt een crèche medewerkster ingeroosterd.
- 2 Keer per jaar wordt er gewerkt volgens een project: een Veertigdagen project en een Adventsproject. De andere zondagen wordt er gebruik gemaakt van de methode Kind op zondag en Bonnefooi. In de toekomst wellicht ook van de methode Vertel ‘t maar.
- Daarnaast wordt het belang gezien van een dienst in samenwerking met de school een keer per jaar.
 
De jeugdkerk is momenteel een bloeiende activiteit waaraan 12 jongeren deelnemen. Zij zijn enthousiast over het Ghanaproject en willen zich hier in de komende jaren voor inzetten. Daarnaast hebben een aantal jongeren aangegeven graag een eigen webpagina te willen maken. Ook dit is iets om verder uit te werken
De catecheses voor kinderen en jongeren worden in samenwerking met Goes door de predikanten gegeven. Er zijn drie leeftijdsgroepen: de basiscatechese (10-12 jaar), de catechese 12+ (12-14 jaar) en de catechese 15+ (15-18 jaar).
 
Beleidskeuzes  voor de komende jaren:
Kindernevendienst

* continuering van de crèche en kindernevendienst.
* het zoeken naar werkvormen waardoor zowel de jongere als oudere kinderen  
   aangesproken worden.
 
Jeugdkerk
* ontwikkelen van diaconaat door jongeren dat gericht is
   op het project in Sandema
* het opzetten van een eigen webpagina door en voor de 
   jeugd
* voortzetting en waar mogelijk uitbreiding van
   de samenwerking met Goes
 
PUBLICITEIT  EN COMMUNICATIE
Dit is een nieuw aandachtsgebied dat we in de komende jaren verder willen uitwerken.
Inmiddels is er een goed functionerende website. Daarnaast overige p.r.-activiteiten naar buiten toe met name richting het dorp.
 
Beleidskeuzes voor de komende jaren:
Ook voor bepaalde onderrichtsactiviteiten (bijv. een avond over een geloofsthema als “schepping”) aandacht vragen in het dorp, bijv. via flyers. 

5. CONCLUSIE EN NAWOORD
Als kernpunten van het beleid in de komende jaren kiezen we voor geloofsverdieping en diaconaat. Met betrekking tot communicatie gaat het enerzijds om het stimuleren van het geloofsgesprek in de gemeente. Anderzijds gaat het om voorlichting en publiciteit naar buiten toe. Met betrekking tot het diaconaat richten we ons in het bijzonder op het project in Sandema en het opzetten van diaconaat door jongeren. 
 
Tot besluit:
In het evangelie van Lucas vinden we het verhaal over Maria en Martha (Lucas 10: 38-42). Martha bekommert zich om de gasten. Maria gaat aan de voeten van de Heer zitten en luistert naar zijn woorden. Martha wordt zozeer in beslag genomen door de zorg voor haar gasten dat zij eraan onderdoor dreigt te gaan. Jezus ontfermt zich over haar en richt haar blik op Maria. Maria en Martha, twee vrouwen die we niet tegen elkaar moeten uitspelen; ze vullen elkaar juist aan. Zij symboliseren twee wijzen van geloven: bidden en werken. Het gaat erom dat die twee elkaar in evenwicht houden. Dat beide vrouwen onze gemeente in de komende jaren inspireren mogen!


 
terug
 
 
Nieuw

 

Woensdag 14 juli 19.30 uur gemeenteavond.
 

De opname van de dienst op Stille zaterdag 3 april 2021.  
klik hierna op  Binnenbrengen van de Paaskaars, Zaterdag 3 april 2021 - YouTube

meer
 
Agenda
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.